AANGIFTE ONGEVAL

AANGIFTE ONGEVAL

Wat staat u te doen bij een sportongeval?

Onze bedoeling is iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen. K. Sassport Boezinge, als lid van de KBVB, is aangesloten bij het ‘federaal solidariteitsfonds’. De tussenkomst van dit fonds is aan welbepaalde strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het belang de hierna vermelde regels te respecteren.

Blessure

Het kan steeds voorvallen dat je te kampen krijgt met een blessure, de één al hardnekkiger dan de andere. Als het zover is overleg je met je trainer, het is beter enkele weken rust te nemen en enkele trainingen en wedstrijden te missen dan je hele seizoen op de helling te zetten. Wanneer de trainer ziet dat je op training met een blessure kampt, zal hij het niet nalaten je de training te ontzeggen in je eigen belang. Indien je op doktersvoorschrift of uit eigen beweging enkele weken afwezig bent t.g.v. een blessure verwittig dan steeds je trainer, ook in het geval je rustperiode verlengd wordt.

Aangifte

Vraag aan uw ploegafgevaardigde of trainer een formulier ‘aangifte van ongeval’ of download die hieronder op deze pagina. Bezorg dit formulier, na het invullen door de behandelende arts, samen met EEN KLEVERTJE VAN DE MUTUALITEIT Bezorg dit formulier zo spoedig mogelijk (binnen de 10 dagen) terug aan secretaris Guido Van Engelandt, die het formulier verder vervolledigt en naar de voetbalbond overmaakt. , ZELF MOET JE VERDER NIETS INVULLEN. ENKEL aangeven of de speler een privé hospitalisatie verzekering heeft en zo ja, welke maatschappij dit is. Ook een HANDTEKENING is vereist van speler of ouder/voogd indien speler jonger dan 13 jaar is. Houd alle onkostennota’s in verband met het sportongeval goed bij.

Opname in een ziekenhuis

Vraag steeds naar een meerpersoonskamer, want bij één – en tweepersoonskamers lopen de erelonen veel hoger op. Deze extra kosten worden niet terugbetaald door ‘het federaal solidariteitsfonds’.

Kiné Behandelinge

Het solidariteitsfonds kan tussenkomen in de kosten van een kiné-behandeling. Voorafgaand aan elke reeks kiné-behandelingen dient bij de voetbalbond een vraag tot goedkeuring te worden ingediend. Indien er geen tijdige aanvraag gebeurde of indien de bond deze niet toestaat, wordt er niet tussengekomen in de behandelingskosten. In dat geval zijn deze kosten ten laste van de speler. Dus elke aanvraag tot kiné EERST aan de gerechtigd correspondent (Guido Van Engelandt) overmaken en het antwoord van de voetbalbond afwachten.

Getuigschrift van Genezing

Bij genezing dient u het formulier ‘getuigschrift van genezing’ te laten invullen door de behandelende geneesheer en vervolgens in te dienen bij de gerechtigd correspondent (Guido Van Engelandt). Deze zal dan op zijn beurt ook uw trainer verwittigen zodat je terug kan deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.

Terugbetaling

Vraag aan uw ziekenfonds een attest dat de niet door uw ziekenfonds terugbetaalde medische uitgaven aangeeft. Vraag aan uw kinesist een getuigschrift van de geleverde prestaties.

Al deze documenten (getuigschrift van genezing, ziekenfondsattest, getuigschrift van de kinesist) moeten overgemaakt worden aan de gerechtigd correspondent (Guido Van Engelandt). Probeer deze te bundelen en in één keer binnen te brengen, pas daarna kan terugbetaling volgen.

Hieronder vindt u het ongevalformulier.

Klik hier om het aangifteformulier te downloaden.

Voor meer info, kunt u contact opnemen via het e-mail adres info@sassportboezinge.be.

D-Sign Studio
Decuypere
Verstraete Graphics